Sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.kaukazosaldumynai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

Asmens duomenų apsauga

4. Užsakydamas prekes Pirkėjas turi nurodyti savo asmens duomenis, reikalingus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

5. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.kaukazosaldumynai.lt tikslais bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės

7. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

8. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

9. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas susisiekti www.kaukazosaldumynai.lt svetainėje nurodytais kontaktais ir pranešti Pardavėjui apie pasikeitimus.

10. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją svetainėje www.kaukazosaldumynai.lt nurodytais kontaktais.

11. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, apie tai pranešdamas Pardavėjui prieš išsiunčiant prekes.

Pardavėjo įsipareigojimai ir teisės

12. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

13. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

14. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

15. Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, jei tiekėjai nebegamina, nebetiekia prekių, kurias užsakė Pirkėjas. Apie tai Pirkėjas informuojamas e-paštu arba telefonu. Užsakymo apmokėjimas grąžinamas Pirkėjui.

16. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Prekių apmokėjimas

17. Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje nurodoma Eurais su PVM. Suformuotame užsakyme matoma kaina + PVM.

18. Pirkėjas gali pasirinkti jam priimtiną apmokėjimo metodą: apmokėjimą naudojantis el. bankininkystės sistema arba apmokėjimą grynais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus apmokėjimą el. bankininkyste, užsakymas pradedamas formuoti nuo tos dienos, kuomet Pirkėjo sumokėti pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

Prekių pristatymas

19. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

20. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba informuoti Pardavėją, kas prekes priims vietoj jo. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

21. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

22. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Prekės pristatomos per 3 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

23. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

24. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

25. Pirkėjui pasirašius už prekės atsiėmimą arba pristatymą yra laikoma, kad siunta yra perduota.

26. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.

27. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 26 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

28. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės.

Prekių grąžinimas

29. Norėdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

30. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

30.1. grąžinama prekė turi būti nesugadintoje, tvarkingoje pakuotėje;

30.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

30.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

30.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

31. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių grąžinimo, siuntimo išlaidas, o prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

32. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

33. Grąžinimo metu už prekių saugumą atsako Pirkėjas.

34. Pardavėjas padengia transportavimo išlaidas, patirtas grąžinant prekes, tik tuo atveju, jei dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas gauna ne tas prekes, kurias užsisakė arba prekės yra su akivaizdžiu defektu.

Baigiamosios nuostatos

35. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Shopping Cart